Adatvédelem, adatkezelés

Kezdőlap Adatvédelem, adatkezelés
írta iranytu-admin

hatályos 2018. áprlis 21. napjától  (Deutsch)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) előírásainak megfelelően az  AF Consulting (Inhaber: Attila Felföldi) az alábbi tájékoztatást nyújta a cég által üzemeltetett Iranytu.de weboldallal (továbbiakban: weboldal) kapcsolatosan folytatott adatkezelés tekintetében.

Az érintett a Weboldal használatával akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a Weboldalon nem regisztrálhat, nem vásárolhat, hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy az Infotv. 6. § (3) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. Az Adatkezlőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak. A megadott adatok valóságáért az érintett tartozik felelősséggel.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a Weboldal funkciói, a megrendelések nyilvántartása és teljesítése csak abban az esetben lehetséges, ha az érintett az adatait az Adatkezelő részére megadja, és az adatkezeléshez hozzájárul.

Az AF Consulting (Attila Felföldi) adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
•    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)
•    2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
•    1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
•    2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.)
•    2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
•    2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
Társaságunk az adatvédelem terén az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános  adatvédelmi rendelet) 2016/679 rendeletének rendelkezéseit az adatkezelés során minden körülmények között szem előtt tartja.
Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió és a hazai jogszabálynak megfelelő tájékoztatást

1. Adatkezelő

AF Consulting, Inhaber: Attila Felföldi

székhely: 82110 Germering, Brahmsstr. 2, Deutschland/Németország

adószám: 117/216/51748 (Steuernummer)

képviselő: Attila Felföldi

postacím: 82110 Germering, Brahmsstr. 2, Deutschland/Németország

telefon: +49-174-866-1221

email: info@iranytu.de

(továbbiakban: Adatkezelő)

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelőnél az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg a 3. pontban meghatározott adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben.

2. Fogalmak

1.    érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2.    személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3.    hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
4.    tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
5.    adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
6.    adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése;
7.    adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
8.    nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
9.    adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
10.    adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
11.    adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
12.    adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
13.    adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
14.    adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;
15.    adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
16.    harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
17.    EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
18.    harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam
19.    adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3. Az adatkezelés célja, időtartama, kezelt adatok köre

Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett önkéntes és kifejezett, a szükséges tájékoztatás birtokában megtett hozzájárulása alapján kezeli az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja alapján.

Az adatkezelő a számviteli bizonylatokon szereplő adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseinek megfelelően, ezen jogszabály alapján kezeli.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi célokból és időtartamig kezeli:

Adatkezelés fajtája  Kezelt adatok köre  Adatkezelés célja  Adatkezelés időtartama
Regisztrált hirdető Név, cím, telefonszám, email cím

adószám (csak céges felhasználók esetén)

Felhasználói fiók kezelése,
rendelési adatok megtekintési lehetőségének biztosítása, bevásárlólista
kezelése, rendelések teljesítése, rendelési visszaigazolás küldése, rendelés
teljesítésével kapcsolatos kommunikáció, díjak számlázása (csak céges felhasználók)
Az érintett adattörlésre
vonatkozó kérelméig (a regisztráció megszüntetéséig)
Hírlevél küldés

(külön hozzájárulás esetén)

Név, email cím Elektronikus úton hirdetés (hírlevél) küldése Az érintett adattörlésre
vonatkozó kérelméig (leiratkozás a hírlevélről)

Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

1. Adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett a viszonteladói program kérdőívében a bankszámlaszámát megadja

2. Adatkezelő a bankszámlát semmilyen esetben sem terheli meg, adja tovább harmadik félnek, vagy használja fel bármilyen további módon

3. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki valamelyik viszonteladói programunkban regisztrál

4. A kezelt adatok köre és célja

számlabirtokos neve

bankszámla száma

4. Adatfeldolgozók

Adatkezelő az adatokat a rendelések nyilvántartása, a szerződések teljesítése, a weboldal üzemeltetése, hírlevél küldése, valamint a számviteli törvény előírásainak betartása céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére.

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni, megőrizni és törölni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók munkavállalói ismerhetik meg.

Adatfeldolgozó neve  Adatfeldolgozó címe
Adatfeldolgozási tevékenység  Feldolgozással érintett adatok
AF Consulting Attila Felföldi 82110 Germering, Brahmsstr. 2, Deutschland Hírlevélküldő alkalmazás üzemeltetése, álláshirdetési platform üzemeltetése Név, cím, telefonszám, email cím

adószám (csak céges felhasználók esetén)

5. Adattovábbítás

Az Adatkezelő az adatokat harmadik személynek nem továbbítja.

6. Profilalkotás

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a Weboldal használata (böngészés, vásárlás) során profilalkotást végez a Weboldal látogatóinak eredményesebb kiszolgálása érdekében. A profilozás során kizárólag a webböngésző által végzett technikai művelettel, anoním módon a látogató által megtekintett termékeket nézi a Weboldalt működtető számítástechnikai rendszer, és ezen  megtekintett termékek alapján, a látogató érdeklődési körének megfelelően ajánl újabb termékeket a Weboldal megtekintésre a rendszer. Ez a tevékenység a jobb felhasználói élmény nyújtása céljából történik.

7. A Weboldal működésével kapcsolatos technikai jellegű adatkezelés

A Weboldal használata során előfordulhat, hogy nem személyhez kötődő információk rögzítésre kerülnek, mint például a érintett által használt webböngésző típusa, annak a honlapnak a címe, ahonnan a weboldalra eljutott, stb. – ezeket az adatokat Adatkezelő nem nevesített (anoním) módon tárolja.

A Weboldal a Google Inc. („Google”) által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google sütiket („cookie”-kat), az érntett számítógépén elhelyezett apró adatfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a Weboldal használatának elemzését, természetesen nem nevesített módon.

A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó nem személyhez köthető információkat a Google az Amerikai Egyesült Államokban található szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló statisztikai kimutatások Adatkezelő számára történő összeállítására, valamint a weboldalon történő és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja – természetesen szintén nem nevesített módon.

Más sütik külső weboldalakhoz – mint például a Facebook-hoz „like” vagy „share” funkciók weboldalon történő használatán keresztül –, illetve a Google Remarketing alkalmazásához is kapcsolódhatnak.

A Google Remarketing használata során Adatkezelő egy sütit helyez el az érintett számítógépén, amely segítségével a böngészője egyedileg (de nem nevesített módon) azonosítható lesz. A Google ennek segítségével ismeri fel, ha az érintett korábban már látogatást tett a Weboldalon, így az ahhoz kapcsolódó hirdetéseket jeleníthet meg az érintett számára, más, külső tartalmi szolgáltatók weboldalán.

Az Ügyfél bármikor letilthatja ezt a funkciót a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló hivatalos oldalon: google.com/ads/preferences/

Névtelenség

A Google soha nem kapcsolja össze az érintett IP címét a Google által tárolt egyéb adataival. Az érintett IP címe anoním módon kerül tárolásra, így személyes adataival nem összekapcsolható. Az érintett böngészője beállításával letilthatja a sütik használatát, azonban ebben az esetben nem tudja kihasználni a Weboldal összes funkcióját.

A Weboldal használatával az érintett hozzájárul látogatási adatainak rögzítéséhez, tárolásához és feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A sütik etiltását az egyes webböngészőkben az alábbi módokon tudja megtenni:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Facebook hozzászólások

A Weboldalon az érintettenek lehetősége van a Facebook alkalmazásán keresztül hozzászólásokat megjeleníteni. A hozzászólás elküldésével az érintett hozzájárul ahhoz, hogy hozzászólását az Adatkezelő nyilvántartsa (a Facebook regisztrációjához kapcsolódó nevével és fényképével – a mindenkori Facebook alapvető és nyilvános felhasználói információkkal – együtt), kezelje,Weboldalon megjelenítse.

8. Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy az tájékoztatást nyújtson személyes adatai kezeléséről, személyes adatait helyesbítse, valamint adatait törölje vagy zárolja. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy az Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), legfeljebb azonban 25 napon belül – tiltakozás esetében 15 napon belül –, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén törli az adatokat. Az Adatkezelő helyesbítés, törlés esetén minden olyan címzettet tájékoztatot, akivel az adatot közölték. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett adatairól tájékoztatást vagy azok helyesbítését, törlését/zárolását az Adatkezelő alábbi elérhetőségein kérhet, valamint ezen elérhetőségeken tiltakozhat adatának kezelése ellen:

AF Consulting Attila Felföldi

postacím: 82110 Germering, Brahmsstr. 2, Deutschland/Németország

telefon: +49-174-866-1221

email: info@iranytu.de

Az érintett jogorvoslati igénye esetén az Adatkezelő székehelye, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

9. Adatbiztonság

Adatkezelő az adatkezelést akként végzi, hogy annak során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Adatkezelő az adatokat információtechnológiai megoldásokkal védi különösen a  jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az érintett által a regisztráció során létrehozandó felhasználói fiók az érintett által megadott jelszóval védett.

10. Szerzői jogvédelem

Az Iranytu.de honlapján megtalálható képi és szöveges tartalom a mindenkori tulajdonos szellemi tulajdona, melyek az általános szerzői jogvédelem alatt állnak. Kivételt képeznek a honlapon előforduló olyan tartalmak, melyek harmadik féltől származnak. Felhasználásuk kizárólag az érintett tartalmak jogtulajdonosainak írásos engedélyével lehetséges.

Az oldalon található cikkek kizárólag az alábbi feltételek szerint használhatóak fel:

Az oldalon található összes tartalom megosztása valamint részleges vagy teljes közlése az interneten írásos engedély nélkül is lehetséges, amennyiben az eredeti cikk végén az alábbi szövegű, a szöveg méretével megegyező méretű, ám eltérő színű linkkel az Iranytu.de oldal megjelölésre kerül:

Forrás: Iránytű.de
HTML kódja:

<a style=”color: #2196f3; cursor: pointer; background: transparent;” title=”Forrás: “href=”https://iranytu.de/” target=”_blank”>Iránytű.de – Otthon Németországban</a>

Az oldalon található cikkek és leírások nyomtatott formában csak és kizárólag a tulajdonos előzetes írásos engedélyével közölhetőek.

A tartalom engedély nélküli másolása, átdolgozása, elmulasztott, vagy hiányos forrásmegjelölése jogi következményekkel járhat. Az interneten közzétett anyagainkat folyamatosan szoftverekkel ellenőrizzük.

A szerzői jogi problémák elkerülésének érdekében minden esetben lépjen velünk kapcsolatba az info kukac iranytu pont de email címen.

Feliratkozás: Az oldalon történő frissítésekre, ajánlatokra biztonságos rendszerünkön keresztül Név és E-mail cím megadásával lehet feliratkozni. Az ilyen módon megadott adatokat semmilyen körülmények között sem adjuk tovább harmadik félnek. Leiratkozás bármikor lehetséges a hírlevelek alján található link segítségével, vagy üzenet küldésével.

Datenschutzerklärung:

Datenschutz

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem “Like-Button” (“Gefällt mir”) auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook “Like-Button” anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php.

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook- Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics

Diese Website nutzt Funktionen des  Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics verwendet sog. “Cookies”. Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google +1

Unsere Seiten nutzen Funktionen von Google +1. Anbieter ist die Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043,  USA.

Erfassung und Weitergabe von Informationen: Mithilfe der Google +1-Schaltfläche können Sie Informationen weltweit veröffentlichen. über die Google +1-Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und unseren Partnern. Google speichert sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt +1 gegeben haben, als auch Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre +1 können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden. Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für Sie und andere zu verbessern. Um die Google +1-Schaltfläche verwenden zu können, benötigen Sie ein weltweit sichtbares, öffentliches Google-Profil, das zumindest den für das Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name auch einen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr Google-Konto verwendet haben. Die Identität Ihres Google- Profils kann Nutzern angezeigt werden, die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere identifizierende Informationen von Ihnen verfügen.

Verwendung der erfassten Informationen: Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten Informationen gemäß den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht möglicherweise zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene Websites.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Twitter

Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten durch die Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion “Re-Tweet” werden die von Ihnen besuchten Webseiten mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter unterhttp://twitter.com/privacy.

Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unterhttp://twitter.com/account/settings ändern.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von YouTube

Unsere Webseite nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem Youtube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben.
Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen.

Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Auskunft, Löschung, Sperrung

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

Cookies

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Server-Log-Files

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:

  • Browsertyp/ Browserversion
  • verwendetes Betriebssystem
  • Referrer URL
  • Hostname des zugreifenden Rechners
  • Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

Kontaktformular

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Widerspruch Werbe-Mails

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

Newsletterdaten

Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und geben sie nicht an Dritte weiter.

Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen , etwa über den „Austragen“-Link im Newsletter.